Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen van Boji : Marij Minten en Anita Sonnemans.

Aanmelden/aansprakelijkheid

Aanmelden voor een behandelingstraject geschiedt na aanmelding via het contact formulier of via het e-mail adres vermeld op de website. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de heen en terugreis, evenals de deelname aan een behandelingstraject geheel voor eigen risico is. Ook het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een behandelingstraject is geheel voor eigen risico. Boji is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

Gezondheid

Een Reiki behandeling of een holistisch consult is geen vervanging voor een medische of psychologische behandeling, wel is het een waardevolle aanvulling. Boji stelt geen medische diagnoses. U bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt naar aanleiding van de informatie die wordt gegeven. De behandelingen kunnen in geen enkel geval medische behandelingen vervangen of uitstellen. Raadpleeg altijd zelf een arts bij langdurige lichamelijke of psychische klachten. Boji gaat een inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting, omdat het resultaat van teveel factoren afhankelijk is. Natuurlijk doen wij ons best om het gewenste resultaat te bereiken.

Geheimhouding

Boji deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Betaling

Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen contant, via Tikkie of per pin afgerekend te worden. Bij betalingsachterstand is Boji gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Annuleren

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de behandeling  geannuleerd worden. De annulering dient telefonisch en/of via email gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is Boji gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

Klachtenregeling

Met ingang van 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook Boji voldoet aan deze eisen.

Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met Marij of Anita bespreekt of schriftelijk meldt via info@bojiholistischetherapie. Wij streven ernaar samen met u tot een goede oplossing te komen. Mocht dat niet wenselijk zijn dan kunt u contact opnemen met CAT, waar onze praktijk bij is aangesloten onder lidnummer CM4099-01-01-21 . U kunt via CAT gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Mocht bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet leiden tot het door u gewenste resultaat, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke, en door het ministerie van VWS erkende, geschilleninstantie. Onze praktijk is aangesloten bij deze geschilleninstantie. Deze instantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking te komen.

Meer informatie vindt u op www.catcollectief.nl. Heeft u een klacht dan kunt u contact opnemen met het CAT via GAT geschilleninstantie: https;//gatgeschillen.nl  Zij informeren u over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.